Karel Majer

Karel Majer

Kapelník, kytara, housle

Telefon: +001 123456789